Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 • § 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy DETEM, dostępny pod adresem internetowym detem.pl, prowadzony jest przez Remigiusz Walczaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.P.U.H.Juris Mirosława Walczak
 2. Zachodnia 6, 95-200 Pabianice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7311350384, REGON 101695076
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów, korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Konsumentem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 • § 2

Definicje

 1.    Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2.    Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą P.P.U.H.Juris Mirosława Walczak, ul. Zachodnia 6, 95-200 Pabianice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7311350384, REGON 101695076.

 

 1.    Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 2.    Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym detem.pl
 3.    Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 4.    Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 5.    Zamówienie – oświadczenie woli Konsumenta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 6.    Konto – konto Konsumenta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Niego oraz informacje o złożonych przez niego w Sklepie Zamówieniach.
 7.  Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 8.  Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9.  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Konsumenta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 10.  Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Konsumentem, a Sprzedawcą.
 11.  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Konsumentem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 • § 3

Kontakt ze Sklepem

 1.    Adres Sprzedawcy: ul. Zachodnia 6, 95-200 Pabianice
 2.    Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@detem.pl
 3.    Numer telefonu Sprzedawcy: +48 501 712 948
 4.    Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 671030 0019 0109 8503 0005 5521
 5.  Konsument może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Konsument może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 09.00-17.00.
 • § 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1.   urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i zaktualizowaną przeglądarką internetową,
 2.    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3.    włączona obsługa plików cookies,
 4.    zainstalowany program FlashPlayer
 • § 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Konsumenta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Konsumenta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3.  Ceny podane w Sklepie ą podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4.    Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Konsumenta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Konsument jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5.    W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6.    Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 • § 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1.    Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres email i adres do dostawy.
 2.    Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3.  Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Konsument ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 • § 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1.    zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2.    wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3.    zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4.    jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5.    kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6.    wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 • § 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1.   Konsument może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2.    Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
 3.    Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 4. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 95-054 Ksawerów, ul.Łódzka 20.
 5.    Konsument może skorzystać z następujących metod płatności:
 6.    Płatność przy odbiorze,
 7.    Płatność za pobraniem,
 8.     Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
 9.    Płatności elektroniczne
 10. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 • § 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Konsumentem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Niego Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2.    Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Konsumentowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Konsumenta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Konsumenta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Konsumentem, a Sprzedawcą.
 3.    W przypadku wyboru przez Konsumenta:
 4.    płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Konsument zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5.    płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Konsument zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. płatności gotówką, Konsument zbowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze osobistym przesyłki.
 7.    Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania Zamówienia.
 8.   W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 9.    Początek biegu terminu dostawy Produktu do Konsumenta liczy się w następujący sposób:
 10.    w przypadku wyboru przez Konsumenta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 11.    w przypadku wyboru przez Konsumenta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 12. W przypadku wyboru przez Konsumenta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Konsument w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Konsument zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Konsumenta.
 13. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. (Wysyłka za granicę jest możliwa po indywidualnej konsultacji ze Sprzedającym.)  
 14. Dostawa Produktu do Konsumenta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywaneKonsumentowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową Sprzedaży.
 15. Odbiór osobisty Produktu przez Konsumenta jest bezpłatny.
 • § 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1.    Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2.    Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3.    W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 4.    Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia  przed upływem tego terminu.
 5.    Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6.  W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7.    Skutki odstąpienia od Umowy:
 8.    W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 9.    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru, nie zwracamy kosztów dostarczenia przesyłki.
 10.     Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 11.    Konsument powinien dostarczyć Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 12.      Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu
 13.    Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 14. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 15.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 16.    o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca przystąpił do realiza za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po przystąpieniu do realizacji świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 17.  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 18.      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 

 • § 11

Reklamacja i gwarancja

 1.    Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2.    Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Konsumentowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

  

 1. Reklamację drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej, znajdującego się w zakładce reklamacje.
 2. W reklamacji należy zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację, oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wypełnionego formularza reklamacyjnego, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 4.  Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres:  95-054 Ksawerów, ul.Łódzka 20.
 • § 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2.    Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5.     Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • § 13

Polityka prywatności w Sklepie internetowym

 1.   Administratorem danych osobowych Konsumentów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2.   Dane osobowe Konsumentów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Konsument wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3.   Odbiorcami danych osobowych Konsumentów Sklepu internetowego mogą być:
 4.    W przypadku Konsumenta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Konsumenta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5.    W przypadku Konsumenta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Konsumenta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Konsument ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 8. Więcej o Naszej polityce prywatości znajduje się pod tym linkiem
 • § 14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje K z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.